Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag :
 4. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnamever plichting in de tijd
  is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt
  om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de o pgeslagen informatie
  mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
  zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier : het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
  beschikking stelt die een c onsument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van
  zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
  wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communic atie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
  dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
  ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

MAF Haarlem
Elswoutslaan 4,
2051 AE Overveen, Nederland
Bezoekadres, Zijlstraat 62 64,
2011 TP Haarlem, Nederland
Tel: +31 85 822 1173
info@mafhaarlem.nl
KvK-nummer: 34180730
Btw-nr: NL811266059B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en best ellingen tussen ondernemer
  en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet moge-
  lijk is, zal voordat de overeenkomst op afstan d wordt gesloten, worden aangegeven dat
  de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
  consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afw ijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze al-
  gemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking wor-
  den gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige ma nier
  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangege-
  ven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis-
  genome n en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
  wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomsti-
  ge toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voor-
  waarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
  is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwa arden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
  voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling over-
  leg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspron-
  kelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoor-
  deeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte ge ldigheidsduur heeft of onder voorwaarden ge-
  schiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
  passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving va n de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
  het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbaanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.inding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact over-producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact over-eenkomen met de echte kleuren van de producten.eenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 5 – De over eenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
  het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische over-
  dracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elek-
  tronisch kan beta len, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
  acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consu-
  ment aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren
  die v an belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de over-
  eenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke ma-
  nier kan worden opgeslagen op een d uurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de
  kosten van aflevering en de wijze van betaling.
  b. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klach-
  ten te recht kan;
  c. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepings-
  recht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van
  het herroepingsrecht;
  d. de informatie over garanties en bestaande service na aankoo p;
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van vol-
  doende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Dit bedenktermijn gaat
  in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
  consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
  nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
  zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
  en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de
  ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
  dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, dit schriftelijk (via e mail : info@mafhaarlem.nl) aan de ondernemeraan de ondernemer te melden. De afnemer dient het prote melden. De afnemer dient het product na overleg duct na overleg binnen binnen 77 dagen retour te sturendagen retour te sturen. . De consument dient te bewijzen dat de geleverde za-De consument dient te bewijzen dat de geleverde za-ken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. ken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen nieIndien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft t kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepin gsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoe-
  dig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
  voorwaar de dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend
  bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden
  via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument na-
  drukkelijk toe stemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
  zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
  de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de ov er-
  eenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard ni et kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
  bepaalde datum of tij dens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
  voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aan-
  geboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn al-
  leen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk
  en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en zetfouten is de
  ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren .

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum v an de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
  ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
  tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na
  leve ring aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
  producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
  ondernemer i s echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van
  de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  – De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
  of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  – De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in str ijd zijn met de aanwijzingen
  van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  – De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
  de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
  kwaliteit van de toe gepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ont-
  vangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling
  van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
  gemaakt.
 3. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiter lijk binnen 30 dagen uitvoe-
  ren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de be-
  zorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
  kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
  overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een
  schadevergoeding.
 4. 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan ev entuele genoemde termijnen kan de consument
  geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht
  op schadevergoeding.
 5. 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag
  dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
 6. 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
  op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt ge-
  leverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
  leverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
  het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen-
  gekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn
  als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
  dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeen-
  komst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
  kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt ov er een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de ge-
  breken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gere-
  kend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar lan-
  gere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onde rnemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
  een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is
  het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
  http://ec.europa.eu/odr
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
  schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
  naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in-
  dien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in-
  dien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.